SOZAiT:
portal organizacji pozarządowej

Status Stowarzyszenia Ochrony Zabytków Architektury i Techniki.

Rozdział I

Postanowienia lokalne
§1. Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Architektury i Techniki, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.
§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bytom.
§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II Cele i formy działania Stowarzyszenia

§1. Celem Stowarzyszenia jest:
- czynna i bierna ochrona zabytków architektury i techniki
- wspieranie społecznej aktywności obywateli
- edukacja z zakresu ochrony zabytków i historii regionu
- udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków
- turystyka i rekreacja historyczna,
- ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego,
- prowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych
- renowacja i odbudowa zabytków
- prowadzenie prac badawczych i archeologicznych
- ochrona środowiska naturalnego wokół obiektów zabytkowych
- propagowanie zrównoważonego rozwoju urbanistycznego miast
- przejmowanie, zarządzanie i opieka nad obiektami zabytkowymi
§2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
-promowanie ochrony zabytków
-przeciwdziałanie samowoli budowlanej wokół zabytków
-prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i badawczej służącej celom statutowym
-współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze
-organizacja konferencji, seminariów, wyjazdów naukowych
-organizacja lekcji
-działalność wydawnicza
-organizowania prac plenerowych
-promowanie miasta i regionu
-promowanie rekonstrukcji historycznych
-warsztaty dla nauczycieli
-współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami z życia publicznego
-organizacja wystaw

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki


§1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych,
§2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
§3. Członek zwyczajny
. Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego z członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
. Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
- korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
-prowadzić samodzielnie cele statutowe Stowarzyszenia w oparciu o pełnomocnictwa udzielone przez zarząd
. Członek zwyczajny ma obowiązek:
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
-wspomagania docelowych składek uchwalonych przez zarząd lub walne zebranie
§4. Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiazek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§5. Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§6. Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
- automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nie uczestniczeniu w życiu Stowarzyszenia przez okres dwóch lat.
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
- popełnienia czynu hańbiącego,
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
3. Komisja Rewizyjna,
§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
- zwyczajne,
- nadzwyczajne,
- robocze,
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 20 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd "Stowarzyszenia",
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków,
5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków:
- ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
- wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
- uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
- rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
- nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
§5. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z minimum 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa(ów), sekretarza i skarbnika oraz członka zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
- przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
- zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
- ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis prezesa i członka Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
8. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia.
§6. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
- składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa.


§1. Majątek Stowarzyszenia składa się z :
- składek członkowskich członków zwyczajnych,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku Stowarzyszenia,
- dotacji i kontraktów państwowych,
1. Wysokość składek docelowych ustalana jest przez Zarząd.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI Postanowienia końcowe.


§1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.